CHỐT TEAMBUILDING 2020

KHẢO SÁT CHỐT HẠNG MỤC THAM GIA TEAMBUILD

Hãy cho biết bạn chắc chắn tham gia

Bạn có đồng ý địa điểm tổ chức tại Khu Villa Sealink City không?

Hãy xác nhận số lượng người thân tham gia cùng bạn

Hãy xác nhận có em bé tham gia cùng bạn

Hãy xác nhận thời gian tham gia

Hãy xác nhận bạn có thể tham gia bất cứ trò chơi nào